حسین جان بازار عاشقی ات  این روزها داغ است 

به هر کس می رسم بعد از سلام این جمله را می شنوم :

الحمدلله فردا عازم کربلا هستم 

می بینی همه از اجر نوکری شان می گویند

و با اشتیاق از تو سخن می گویند

و من در دنیای مجازی دل خوش کرده ام به گفتن جمله : التماس دعا 

شاید از طفیل وجود عاشقانت سهمی هم برای من باشد

اما دیگر طاقت ندارم ، خسته شده ام

نمی شود همه از دعوت نامه ای که برایشان فرستاده ای سخن بگویند 

و سهم من حسرت باشد و حسرت 

آخر هر روز سهم من فقط شمارش التماس گفتن هایی است که بدرقه راه عشاقت کرده ام 

ارباب : مرا دریاب 

اللهم الرزقنا کربلا