ما از الست طایفه ای سینــه خسته ایم

ما دوستان بانـــوی پهلو شکسته ایم

مــا با قیـام خویش به راه خــدا و دین

زنجیــرهـــای اسـارت گسستـــه ایم

امروز اگر به سینـه و زنجیـــر می زنیم

فردا به راه فاطمه شمشیــر می زنیم 

ما را نبی قبیلـه سلمان خطــــاب کـرد

او را ز اهل بیت خویشتن حســـاب کرد 

ای خصم دون که حرم ها بدست توست 

از ما بتــــرس طایفـــه ای پر اراده ایم 

مــا پیــــروان قــائـم آل محمــدیم 

مانند کـــوه در حمایت مولا ستـاده ایم