قربون کبوترای حرمت امام رضا

قربون این همه لطف و کرمت امام رضا