"من دارم می بینم صحنه را 

می بینم تجهیز را 

می بینم صف آرایی را

می بینم دهان های با حقد و غضب گشوده شده 

و دندان های با غیظ به هم فشرده شده علیه انقلاب و امام و علیه همه آرمان ها و علیه همه آن کسانی که به این حرکت دل بسته اند "

سخنان مقام معظم رهبری -رمضان 88 - دیدار با شعرا 

و اما سخنی خودمانی 

" تنها باید گوش به فرمان مقام معظم رهبری بود .

هسته های عملیات فرهنگی به هیچ وجه نباید ارتباط خود با فرماندهی کل را قطع کنند.

سرنوشت میدان به همین امر بستگی دارد و در این مسیر باید استقامت کرد .