محورهای نبرد نرم :

 • افکار عمومی و بصیرت مردم
 • آرمان های انقلاب

تهدیدهای نرم :

 • شبهات اعتقادی ، اخلاقی ، اجتماعی و سیاسی

مهاجمین :

 • نظام سلطه به عنوان دشمن اصلی و متمایلین و مرعوبین داخلی آنان

اهداف مهاجمین :

 • غافل کردن مردم از دشمن اصلی و مشغول کردن به نقشه های فریب
 • براندازی نظام اسلامی

بسترها و عوامل آسیب پذیری :

 • عدم شناخت هدف اصلی و باور به آن
 • تطبیق نادرست دشمن و شناختن دشمن اصلی
 • مرعوب شدن دربرابر دشمن
 • نبود ارتباط مداوم میان خواص برای بالا بردن بصیرت سیاسی - اجتماعی

راهکارها :

 • باور به اهداف نظام دقیق آن
 • شناخت دشمن اصلی ، اهداف و برنامه های اصلی آن
 • شناخت عملیات های ایذایی و نقشه های فریب دشمن
 • شناخت مراکز فتنه
 • روشنگری در مورد اذناب داخلی دشمن اصلی و خواص باطل
 • ایجاد ارتباط با خواص نا آگاه اما مخلص و ارائه اطلاعات صحیح 
 • مرور بیانات حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری