کسی می تواند از سیم خاردارهای دشمن عبور کند که در سیم خاردارهای نفس خود گیر نکرده باشد 

و خوشا به حال شهیدعلی چیت سازان که در سیم خاردارهای نفسش گیر نکرد و رفت و به دوستان شهیدش پیوست .

شادی روح امام و شهدا صلوات