شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج

امير-147

+ با مطالب زير به روزم 1- با التماس 2- بوسه آخر به گونه شهيد 3- قول داده بود برميگردد
جزتو
92/1/14
تسبیح دیجیتال
امير-147
0 امتیاز
0 برگزیده
40 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
امير-147 عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top